You are here

Polish

Blenheim Palace International Horse Trials (Miêdzynarodowy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w Blenheim Palace).

Zawody jeŸdzieckie Blenheim Palace International Horse Trials – jeden z g³ównych konkursów trzygwiazdkowych w kalendarzu WKKW - odbywaj¹ siê we wrzeœniu na przepiêknych terenach posiad³oœci Blenheim Palace.

Co roku zawody przyci¹gaj¹ czo³owych jeŸdŸców i konie z ca³ego œwiata i ponad 50 tysiêcy widzów przyje¿d¿aj¹cych tu, by ogl¹daæ najlepszych jeŸdŸców na œwiecie rywalizuj¹cych w trzech etapach konkursu ( uje¿d¿aniu, krosie i konkursie skoków). Trasa krosu w Blenheim jest znana z tego, ¿e jest trudna, ale doskonale zaprojektowana i wykonana.  To w³aœnie ten etap konkursu jest szczególnie lubian¹ przez licznych widzów czêœci¹ zawodów.

Poza konkurencjami WKKW na najlepszym poziomie, w czasie czterech dni konkursowych odbywaj¹ siê ró¿norodne atrakcyjne prezentacje i pokazy dla szerokiej rzeszy widzów o ró¿nych zainteresowaniach, dzia³a fantastyczne centrum handlowe, w którym znajduje siê wiele ró¿nych oryginalnych i interesuj¹cych sklepów oraz odbywaj¹ siê konkursy dla dobrze zapowiadaj¹cych siê jeŸdŸców w klasie kuców i klubów jeŸdzieckich.

Bilety mo¿na kupiæ wczeœniej w kasie biletowej po cenie ni¿szej ni¿ cena biletów kupowanych przy wejœciu; bilety wstêpu musz¹ posiadaæ wszyscy w wieku powy¿ej 12 lat. Widzowie pragn¹cy mieæ zarezerwowane miejsce na konkursie uje¿d¿ania lub konkursie skoków mog¹ nabyæ wejœciówki z wyznaczonym miejscem na trybunie g³ównej (posiadamy ograniczon¹ liczbê bezp³atnych miejsc stoj¹cych, polecamy jednak¿e zakup wejœciówki z wyznaczonym miejscem); dla zwolenników bardziej komfortowych warunków mamy karty wstêpu VIP do ekskluzywnego sektora VIP przy arenie.

By zarezerwowaæ bilety na tegoroczne zawody Blenheim Palace International Horse Trials